Poszukujemy doradców zawodowych i psychologów, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie

Poszukujemy doradców zawodowych i psychologów, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie

W ramach realizacji projektu pn. "Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo" poszukujemy doradców zawodowych i psychologów, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie.

Dla psychologów:
Przedmiot zamówienia (CPV 85121270-6)

Indywidualne i grupowe doradztwo/konsultacje przeprowadzone przez psychologa z uczestnikami projektu w zakresie kształtowania/nabywania istotnych kompetencji w poszukiwaniu zatrudnienia (min.45 osób po 2 godziny zegarowe i 4 grupy po 1 godzinie zegarowej dla Powiatu Gdańskiego oraz min. 10 osób po 2 godziny zegarowe i 1 grupa/1 godzina zegarowa dla Gminy Przywidz – Partnera projektu).

Szczegółowy opis zamówienia:

Tematyka doradztwa/konsultacji przeprowadzanych przez psychologa powinna obejmować: kształtowanie umiejętności osobistych, automotywację, efektywność osobistą i zawodową, podejmowanie decyzji, zarządzanie sobą, autoprezentację i kształtowanie własnego wizerunku, umiejętności komunikacyjne i umiejętności zarządzania własnym czasem.

Poszukujemy psychologów, którzy posiadają:

 • Wykształcenie psychologiczne
 • Doświadczenie związane z diagnostyką psychologiczną osób należących do grupy docelowej projektu tj. osoby pozostające bez pracy w tym, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.
 • Min. 4-letnie doświadczenie w pracy jako psycholog
 • Doświadczenie w realizacji zdań w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
 • Doświadczenie związane z doradztwem zawodowym, coachingiem lub rekrutacją
 • Umiejętność ustalenia problemu zawodowego uczestnika projektu/klienta
 • Umiejętność określenia potencjału zawodowego uczestnika projektu, głównie w obszarze predyspozycji osobowościowych a także: motywacji, uzdolnień i zainteresowań, potrzeb i wartości.

Dla doradców zawodowych:
Przedmiot zamówienia (CPV 80570000-0; 85312320-8)

 • Indywidualne doradztwo/konsultacje przeprowadzone przez doradcę zawodowego z uczestnikami w zakresie kształtowania/nabywania istotnych kompetencji w poszukiwaniu zatrudnienia *(min. 45 osób po 2 godziny zegarowe i 4 grupy po 1 godzinie zegarowej dla Powiatu Gdańskiego oraz min. 10 osób po 2 godziny zegarowe oraz 1 grupa/1 godzina zegarowa dla Gminy Przywidz – Partnera projektu)
 • W czasie spotkań uczestnik powinien poznać potencjał i nowe możliwości co do swojej przyszłej aktywności zawodowej. Doradca zawodowy wraz z uczestnikiem przeprowadzi analizę predyspozycji uczestnika projektu, dokona również analizy potrzeb lokalnego rynku pracy pod kątem uczestnika.
 • Stworzenie przez doradcę zawodowego w ramach indywidualnych konsultacji - Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika projektu, w tym badanie predyspozycji i preferencji zawodowych oraz poziomu kompetencji.
 • Doradca zawodowy w trakcie doradztwa/konsultacji z uczestnikiem projektu stworzy indywidualny plan działania, wyznaczy cele w zakresie: kształcenia, kursów, nowych umiejętności, określi mocne i słabe strony uczestnika, określi jego preferencje i predyspozycje zawodowe, ukształtuje pewność siebie, przygotuje do rozmowy kwalifikacyjnej, nauczy sztuki autoprezentacji, aktywnego poszukiwania pracy oraz poruszania się po rynku pracy.

Doradca zawodowy powinien posiadać:

 1. ukończone studia (licencjackie/magisterskie) na kierunku: psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy (np. zawodoznawstwo) bądź doradztwa zawodowego;
 2. pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami) lub kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego;
 3. doświadczenie w prowadzeniu zajęć doradczych w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
 4. co najmniej 4-letni staż pracy jako doradca zawodowy, poświadczony odpowiednimi dokumentami;
 5. umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej.